| Huishoudelijk Reglement

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging “VZW KSC Denderstreek Labiekes”, hierna de vereniging.

Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de bepalingen van dit reglement. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie.

ARTIKEL 2 LEDEN

 De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

 • Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering en zij ondertekenen een vrijwilligerscontract. De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel.
 • Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld.

Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.

Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken:

 • Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van dit intern reglement (en in voorkomend geval, de statuten). Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar het intern reglement ingekeken kan worden.
 • Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven.
 • Ieder lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van deze federatie moeten verschijnen. Alle opgelegde sancties die opgelegd worden, zullen uitgevoerd worden door het lid in kwestie.
 • Door het lidmaatschap mogen de toegetreden leden deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden en alle andere activiteiten van de vereniging. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan de wedstrijden in clubverband berust steeds bij de ploegleider.
 • Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
 • Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
 • Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld. De tarieven worden elk jaar bepaald op de Algemene Vergadering en worden via mail aan de (geïnteresseerde) leden medegedeeld en opgenomen in de overeenkomst club-renner dat moet worden toegevoegd aan de aanvraag vergunning Cycling Vlaanderen.

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP

Inschrijving bij de club gebeurt door het aanvragen van een vergunning bij Cycling Vlaanderen (enkel competitief) en door ondertekening van het contract club-renner. Ieder zorgt ervoor dat deze voorwaarde wordt vervuld. De betaling van de vergunning aan Cycling Vlaanderen is ten laste van het lid.

De aansluitingsvoorwaarden bij de club zelf worden elk jaar eind september opnieuw bepaald door het bestuursorgaan van de club en worden tijdig via mail of via een info vergadering medegedeeld aan de bestaande en nieuwe leden.. De aanvaarding en het respecteren van de bepalingen van het intern reglement is één van deze essentiële voorwaarden.

Bij de inschrijving in de club aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.

Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.

De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging.

Deze bijdrage is jaarlijks te betalen om lid te zijn van de vereniging voor het lopende werkingsjaar. Bij aansluiting tijdens het lopende werkingsjaar blijft de volledige bijdrage verschuldigd. De ledenbijdrage wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, …), terugbetaald.

Deze bijdrage omvat het volgende : mogelijkheid om deel te nemen aan alle trainingen en activiteiten door de club georganiseerd, het gebruik van een pakket kledij eigendom van de club en de nodige kansen om deel te nemen aan wedstrijden in clubverband.
In deze bijdrage is geen verzekering inbegrepen, de verzekeringen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid is inbegrepen in de vergunning bij Cycling Vlaanderen die verplicht dient te worden genomen door ieder lid van de club.

ARTIKEL 4 STRUCTUUR

 De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld : een bestuursorgaan bestaande uit minimum 3 personen en de werkende leden met stemrecht op de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bestaat uit een voorzitter en 3 bestuurders, zij worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen en bestaat uit alle werkende leden

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door een door het bestuursorgaan aangeduide bestuurder en in afwezigheid ervan door de voorzitter.

De vereniging heeft een Aanspreekpunt Integriteit (API) aangesteld die te bereiken is via email of gsm, de gegevens de API zijn terug te vinden op de website : www.labiekes.com

Alle bevoegdheden van deze organen worden bepaald door de statuten van de vereniging.

ARTIKEL 5 VEILIG EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN

Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

 • Alle bestuurders, werkende leden en occasionele vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen
 • Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in hun vergunning bij Cycling Vlaanderen en bij activiteiten andere dan verzekerd bij Cycling Vlaanderen zal de club een afzonderlijke verzekering afsluiten.
 • Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen
 • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen
 • Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven
 • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de verenging, ook van de supporters, wordt verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen.

Aan dit Intern Reglement worden volgende gedragscodes gevoegd en maken er integraal deel van uit, ze kunnen worden geraadpleegd op de website van de club www.labiekes.com :

 • Gedragscode voor sporters
 • Ondertekening Panathlon charter
 • Anti doping
 • Time out pesten

Deze gedragscode dient verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een lid deze verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij de sportvereniging zijn.

ARTIKEL 6 TUCHT EN SANCTIES

Wanneer een lid het intern reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt worden conform de tuchtprocedure van de federatie (Cycling Vlaanderen) waarbij de vereniging is aangesloten. Door de aansluiting bij de sportvereniging onderschrijft elk lid het tuchtreglement van de federatie en aanvaardt de toepassing ervan.

Daarenboven kan het bestuursorgaan van de sportvereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen (bv. schorsing deelname training of andere activiteiten) nemen. Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie.

ARTIKEL 7 SPORTSPECIFIEKE REGELS

In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de sportclub volgende regels op aan de leden:

 • Verkeersregels respecteren tijdens de trainingen op de weg
 • Dragen van een fietshelm tijdens iedere training op de weg, veld en piste
 • Steeds met een propere en een goed onderhouden fiets trainen
 • Instructies begeleiders opvolgen

Verder worden voor de goede werking van de vereniging volgende regels opgelegd aan de leden:

 • Steeds trainen en deelnemen aan wedstrijden in de meest recente clubkledij
 • Deelnemen aan minstens 15 wedstrijden in competitieverband
 • Verplichte deelname wanneer het lid wordt geselecteerd voor een wedstrijd in clubverband, behalve bij ziekte
 • Op het einde van ieder wielerseizoen wordt aan de toegetreden leden gevraagd om hun sportkledij terug te geven aan de club, behalve wat ze zelf hebben aangekocht. De club zal dan en nieuw pakket afleveren voor het beginnende wielerjaar.
 • De club kan boetes voorzien tot 100 € indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan.

ARTIKEL 8 SPONSORING

De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast zijn de leden verplicht om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Ingeval van ongeval in de loop van een training en/of wedstrijd kan het lid beroep doen op de verzekeringen gekoppeld aan zijn vergunning bij Cycling Vlaanderen.
 2. Bij een andere activiteit van de vereniging, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke. Indien het ongeval gedekt wordt door de verzekering van de vereniging, zal hiervan een aangifte gebeuren. Het lid is verzekerd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede schade geen vergoeding vragen van de vereniging.
 3. De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten.
 4. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 5. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden.

 ARTIKEL 10 PRIVACY

De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Deze privacyverklaring is te vinden op de website van de vereniging.

Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging foto’s en beeld opnames gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt. Elk lid stemt er mee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam. Indien een lid dit niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een verklaring afleggen tegenover het bestuur van de vereniging.

Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

ARTIKEL 11 WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

 Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Bij gebreke aan statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het bestuur van de vereniging.

De laatste wijziging vond plaats op 31/3/2023